Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.01.2024r.

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.01.2024r.

Podtytuł: ,,Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z przyjęciem do schroniska z terenu Miasta i Gminy Pierzchnica"

Znak: RI.6140.4.2024.MC                                                                            Pierzchnica, dnia 16.01.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:

,,Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z przyjęciem do schroniska z terenu Miasta i Gminy Pierzchnica w 2024 r.”

w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pierzchnica

 

Zamówienia, którego szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości 130 000 zł.

Zamawiający:

Gmina Pierzchnica z siedzibą:

ul. Urzędnicza 6

26-015 Pierzchnica

NIP 657 262 73 58

REGON 291010607

Tel. (41) 370 56 00

e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:           

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odłowieniu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Pierzchnica do schroniska oraz zapewnieniu opieki nad zwierzętami z terenu gminy umieszczonymi w schronisku.

2) Zakres zamówienia:

a) Wyłapywanie , transport do schroniska , na zlecenie zamawiającego /Policji/telefon alarmowy 112/ Centrum Zarządzania Kryzysowego bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pierzchnica,

b) Przejęcie wszelkich obowiązków związanych z kompleksowym utrzymaniem wyłapywanych bezdomnych zwierząt w ścisłej współpracy z lekarzem weterynarii na zasadach określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym zapewnienie przebywającym w schronisku psom/ kotom właściwej opieki, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i odpadami atmosferycznymi, regularne karmienie , stały dostęp do wody oraz właściwe i humanitarne traktowanie,

c) identyfikacja zwierząt przyjętych do schroniska  w celu ustalenia ewentualnego właściciela,

d) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt z terenu Gminy Pierzchnica,

e) wykonywanie usług weterynaryjnych tj. szczepień, odrobaczania, odkleszczania, kastracji i sterylizacji wszystkich zwierząt wyłapanych z Terenu Gminy Pierzchnica,

f) obligatoryjne czipowanie zwierząt z terenu Gminy Pierzchnica,

g) w przypadku odłowienia ciężarnej suki /kocicy uśpienie ślepego miotu.

h) w przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia przekazanie jego zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony,

i) dokonanie odłowu psa/suki,  który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji,

j) zwrot właścicielom zwierząt umieszczonych w schronisku w wyniku ich odłowienia, po udokumentowaniu przez nich swoich praw do zwierzęcia w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do schroniska lub ewentualnego miejsca przetrzymań,

k) wyłapywanie bezdomnych zwierząt na podstawie telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia niezależnie od godziny zgłoszenia,

l) w przypadku agresywnego zachowania bezdomnego zwierzęcia należy dokonać odebrania agresywnego zwierzęcia w terminie nie dłuższym niż 4 godzin od chwili zgłoszenia,

ł) prowadzenie działań w celu zapewnienia adopcji wyłapanych zwierząt,

m) prowadzenie dokumentacji odłowionych zwierząt ( data, czas, miejsce odłowienia, fotografia zwierzęcia wykonana w miejscu przejęcia, nr mikroczipa (jeżeli posiada),  wskazanie na czyje zgłoszenie.

Dokumentacja winna być przekazywana gminie jako załącznik do każdej faktury.

3) w przypadku czasowego odebrania przez Gminę zwierząt właścicielskich w trybie art. 7 ustawy o ochronie zwierząt  - wyłapanie, przejęcie oraz zapewnienie kompleksowej opieki w schronisku, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 2 niniejszego zamówienia.

4) Szacunkowa ilość zwierząt w ciągu roku na podstawie danych z lat ubiegłych to ok. 20 psów i 5 kotów.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1) prowadzenie ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pierzchnica oraz przekazywanie miesięcznego zestawienia podjętych interwencji ze wskazaniem ilości odłowionych zwierząt, dat , miejsc odłowienia i fotografii zwierząt odłowionych i przekazanych do schroniska. Powyższe zestawienie winno być przekazane do urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica do 10 dnia miesiąca, jeżeli prowadzono czynności odłowu.

2)  Przekazywanie Zamawiającemu informacji  w zakresie ilości zwierząt przyjętych do schroniska i zdjętych ze stanu w wyniku np. adopcji czy uśpienia a także zapewnienie możliwości przeprowadzenia kontroli i wglądu do dokumentacji związanej z realizacją umowy.

3) zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego i e-mailowego

4) dostarczanie na bieżąco informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji w celu zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w celu propagowania adopcji , na adres e mailowy wskazany przez Zamawiającego

3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z :

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt;

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ;

- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.       w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt;

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- zgodnie z postanowieniami obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Pierzchnicy w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Pierzchnica.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6 , pokój nr 24  lub pod nr. tel. (41) 3705618. Pracownik wskazany do kontaktu w sprawie- Monika Czechowska.

III. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy  do dnia, w którym zostanie wydatkowana przez zamawiającego kwota przeznaczona na realizację zadania w planie finansowym jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2024r.

IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Wykonawca powinien posiadać i okazać na wezwanie Zamawiającego:

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane przez Wójta/Burmistrza/ Prezydenta  właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem )

- decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań dla środka transportu w zakresie przewozu zwierząt ( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem )

- oświadczenie o posiadanym profesjonalnym sprzęcie w celu wyłapywania zwierząt bezdomnych,

- oświadczenie o prowadzeniu własnego schroniska i punktu weterynaryjnego lub kopie umów z firmami świadczącymi analogiczne usługi,

- regulamin schroniska,

Ponadto Wykonawca wyłapujący bezdomne zwierzęta powinien spełniać , co najmniej następujące wymagania:

1. Posiadać oznakowany samochód przystosowany do przewozu zwierząt,

2. Posiadać profesjonalny sprzęt wyprodukowany w celu wyłapywania zwierząt bezdomnych w szczególności: smycze, chwytaki, klatki, siatki, pułapki.

 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tzn. prowadzić działalność gospodarczą lub zawodową posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru zawodowego lub handlowego.
 2. Posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot zamówienia, czyli:

- zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.

 

 1. Posiadać zdolność techniczną i zawodową czyli doświadczenie w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna za Wykonawcę posiadającego zdolność techniczną i zawodową takiego, który zrealizował należycie co najmniej 1 usługę w zakresie wyłapania, przejęcia i zapewnienia kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami, dysponuje personelem umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia w tym , co najmniej 1 lekarzem weterynarii wpisanym do rejestru prowadzonego przez Izbę Weterynarii.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

 

VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował sięponiższymi kryteriami:

 1. Cena brutto – 80%
 2. Doświadczenie – 20%

 

 1.  

Kryterium

Waga procentowa kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

 1.  

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 80%

Gdzie:

- Cn -najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb - cena oferty badanej

- 80 wskaźnik stały

 

80%

80 pkt

 

 

 

 

 1.  

Doświadczenie w zakresie należytego zrealizowania usługi objętej zapytaniem

 1. 0-1 usługa - 0 pkt
 2. 2-4 usługi – 10 pkt
 3. 5 i więcej usług – 20 pkt

20%

20 pkt

 

 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów za dwa kryteria.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli w postępowaniu oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamówienie nie jest prowadzone wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza równowartości netto 130 000 zł.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica (sekretariat), przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Pierzchnica na platformie : ePUAP:/  q378evjp7v/skrytka w terminie do dnia 24.01.2024r. do godziny 13.00.
 2. Oferta winna być sporządzona na ,, Formularzu ofertowym”.
 3. Oferta przesłana pocztą lub dostarczona osobiście winna być złożona w zamkniętych kopertach opisanych ,, Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z przyjęciem do schroniska z terenu Miasta i Gminy Pierzchnica w 2024r.
 4. Termin otwarcia ofert 24.01.2024r. od godz. 13.00

 

VIII. Powiadomienie o wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej:

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców którzy złożyli oferty. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

IX. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt ( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 2. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu numeru identyfikacyjnego ( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ),
 3. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań dla środka transportu w zakresie przewozu zwierząt ( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. Formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
 5. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu   ( załącznik nr 3), zapoznał się z projektem umowy i go akceptuje  ( załącznik nr 2),
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – RODO   ( Załącznik nr 4).

 

 

UWAGA: Na dzień podpisania umowy w celu możliwości prawidłowego wykonania usługi, Wykonawca musi posiadać wszelkie zezwolenia przewidziane przepisami prawa w tym zakresie.

 

 •  
 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej  oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne- załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody (RODO) załącznik nr 4.

 

 

 

 

 •  

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-01-16 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Czechowska

2024-01-16 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Czechowska

2024-01-16 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Czechowska

2024-01-16 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Czechowska

2024-01-16 10:54

Dodanie artykułu - Monika Czechowska

2024-01-16 10:54

Dodanie załącznika/ załączników - Monika Czechowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.