Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o złożeniu tekstu jednolitego raportu o oddziaływaniu na środowisko

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o złożeniu tekstu jednolitego raportu o oddziaływaniu na środowisko

Podtytuł: "Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach"

Pierzchnica, dnia 29.01.2024 r.

Znak: RI.6220.03.2021  

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10, art.  36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm) w związku z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz.1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach” na działkach ozn. nr ewid. 169/4, 169/3, 447 obr. Skrzelczyce wszczętego na wniosek Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica reprezentowanej przez Pełnomocnika

zawiadamiam strony postępowania, że

  • w dniu 22.01.2024r. do tut. urzędu wpłynął tekst jednolity raportu o oddziaływaniu na środowisko
  • Organ ponownie wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach

Akta sprawy dostępne są dla stron postępowania w  Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska pokój 24 (tel. 41 370 56 17).

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, obszar znajdujący się w odległości 100m od granicy tego terenu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

                                                                                                                                      Z up. Burmistrza

(-) Halina Ryśkiewicz

Zastępca Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-29 13:25

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.