Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „ Pierzchnica 2” o mocy do 53 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji” na działce o nr ewid. 42/5 obręb Drugnia Rządowa, gmina Pierzchnica”

RI. 6220.3.2024.SO                                                                      Pierzchnica, dn. 09.04.2024 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek Projekt-Solartechnik Development  Sp. z o.o. 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej „ Pierzchnica 2” o mocy do 53 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji” na działce o nr ewid. 42/5 obręb Drugnia Rządowa, gmina Pierzchnica”

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica w godzinach 7.30 do 15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 41 370 56 17

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granicy tego terenu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                  Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-04-10 09:19

Edycja artykułu - Sylwia Ozimina

2024-04-10 09:19

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

2024-04-10 09:19

Dodanie załącznika/ załączników - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.